Google
254

Di građani našega sela moredu odložit zelenilo kojega ostrižedu okolo kuč??

Datum:May 11, 2023 11:55 am
Comments
Komentiraj

Ovo kako su od ponediljka do subote doli kraj crikve kontejneri za glomazni otpad,pita san onega radnika šta doli pazi da koko štako u nji ne baci šta nebi triba,da pošto se ne more u ote kontejnere itat zelenilo-grane šta ljudi ostrižedu okolo kuuč,di bi oni sa otin tribali,a pa san dobija odgovor,da neka zapalidu,ali ne moredu,jer jema i oni koji nimadu di,pogotovo oni šta usrid sela stojidu,a onda da neka stavidu u kante za komunalni otpad i naravno,naplatit če jin se ka da je unutra smeče,ali nemadu kante,več imadu one kartice i smeče itadu u spremnike,a onda je uslijedilo slijeganje rameniman. Zanimljivo kako je tu na rivi smišteno nikoliko kontejneri,a jedan je namijenjen za drvo,a u što onda spadadu grane od masline,od smokve…?

Dakle,ljudi šta imadu okučnice,a nimadu mista za zelenilo-grane zapalit,nimadu mista za oto konpostirat…,tira ji se da oti zeleni otpad bacadu u kantu od mišanoga ,pa če jin se to lipo uredno naplatit ka bacanje mišanoga komunalnoga otpada?

Kaštila su šta se tiče toga jedan vrlo specifičan grad,a Grad je posta,jerbo imamo toliko stanovnika da se sedan seli gradon more zvat,e i sad u ovomen gradu stojidu stanovnici koji u devedesetak posto slučajev žividu u svojima kučama koje imadu svoje okučnice,puno nji ima isprid kuč razna zelenila,koko po jednu smokvu,maslinu,koji oleandar,niko jema i odrenu,pa onda ji ima šta imadu ogradu od takozvane živice…,e i to zelenilo triba održavat,jer ako ga ne održaješ onda češ od komunalni redari dobit depešu posli koje slijedi kazna zbog ne održavanja zeleni površin isprid kuče,a kad ostrižeš oto zelenilo i mekneš ga na jarpu,npr.kad ti je kuča usrid sela,e onda si opet moguči dobitnik kazne,jerbo je ta jarpa vidljiva sa javne površine i šta sad napravit,ne moreš je užgat,jer nimaš di,ne moreš konpostirat,jer nimaš di,ovo bacanje u kante i kontejnere je prilično glupo,a i vrlo zanimljivo,jerbo nikidan jedan na rivu, kad smo pričali oba ovemu problemu, govori,kako je onda kad su bili oni gvozdeni kontejneri jedan iz oni zgrad na rivi dobija kaznu jerbo je travu šta je očistija isprid zgrade bacija u oto kontejnera,a zanimljivo sad kad se evidentira svako bacanje,oto zelenila se more mečat u mišani komunalni otpad,jer se more naplatit?

Dakle nameče se zaključak da vas ovakva situacija tira potaracat sve ono zelenilo šta ga jemate isprid kuče i betonirat,jo ča če nan selo bez oti zeleni oaz,koji usrid mista jema sve manje i manje,onda lipo izgledat.

I na kraju,od kako je maklo one doli kontejnere za glomazni otpad koji su periodično bili isprid crikve,čudo nji me fermalo i pitalo,moredu li se opet vratit,a ja to i na prošloj sjednici Mjesnoga Odbora i pridložija,a sad vidin da imamo problem i sa zelenilon i to veliki problem,pa če i o tomen na sljedečoj sjednici koja je večeras, bit govora.

5881

5882

Komentiraj